OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Základní ustanovení

1.1. Obchodní podmínky vydává společnost Pivovaři s.r.o., jako prodávající.
1.2. Identifikační a kontaktní údaje prodávajícího:

        Název:                              Pivovaři s.r.o.
        IČO:                                   07101678
        sídlo:                               Evropská 810/136, Praha 6 – Vokovice, PSČ 160 00
        zápis v OR:                      sp. zn. C 2946 75 u Městského soudu v Praze
        adresa provozovny:   Pivotéka sedm°
                                                  Sokolovská 73
                                                  Praha 8 – Karlín, PSČ 186 00

adresa provozovny je rovněž kontaktní poštovní adresou
kontaktní emailová adresa:    obchod@sedmstupnu.cz
1.3. Obchodními podmínkami jsou upravena vzájemná práva a povinnosti smluvních stran z kupní smlouvy, na základě které prodávající prodá kupujícímu zboží.
1.4. V rámci smluvního vztahu z kupní smlouvy:
      1.4.1. prodávající vystupuje jako podnikatel
      1.4.2. kupující vystupuje jako:
                  i. spotřebitel
                  ii. osoba v rámci své podnikatelské činnosti či v rámci výkonu svého samostatného povolání.
1.5. Prodávající nabízí své zboží prostřednictvím internetového obchodu na webové stránce umístěné na adrese https://www.sedmstupnu.cz/ (dále též internetový obchod).
1.6. Obchodní podmínky jsou vydány dle ustanovení § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, z.p.p.p. (dále jen „občanský zákoník“).
1.7. Obchodní podmínky tvoří součást kupní smlouvy. V případě, že ujednání obsažená v kupní smlouvě a ustanovení obchodních podmínek se vylučují, mají přednost ujednání obsažená v kupní smlouvě.
1.8. Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

2. Zákaznický účet
2.1.
Kupující je oprávněn si může k přístupu do internetového obchodu založit svůj zákaznický účet u prodávajícího. Kupující může poté objednávat zboží u prodávajícího prostřednictvím uživatelského účtu.
2.2. Při založení uživatelského účtu je kupující povinen uvést pravdivě a správně všechny požadované údaje ke svojí osobě, dále zvolit uživatelské jméno v podobě jeho kontaktního emailu a heslo vyhovující požadované složitosti. Dojde-li následně ke změně údajů o osobě kupujícího, je kupující povinen je aktualizovat.
2.3. Přístup do zákaznického účtu je zabezpečen přihlášením prostřednictvím uživatelského jména a hesla. Změnu hesla může kupující provést po přihlášení do zákaznického účtu, je však povinen přitom dodržet systémové požadavky na složitost hesla. Pokud kupující zapomene heslo, může pro obnovení přístupu do zákaznického účtu využít funkcionalitu „Zapomenuté heslo“.
2.4. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Kupující nesmí umožnit použití zákaznického účtu jakoukoliv třetí osobou. Za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami nenese prodávající odpovědnost.
2.5. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
2.6. Prodávající je oprávněn zrušit uživatelský účet bez náhrady, a to zejména v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (tj. včetně obchodních podmínek).
2.7. Kupující může rovněž objednávat zboží u prodávajícího bez založení svého zákaznického účtu.
2.8. Dojde-li k výpadku fungování internetového obchodu, kvůli čehož nebude možné, aby se kupující přihlásil ke svému zákaznickému účtu, nezakládá to jakýkoliv odpovědností nárok kupujícího vůči prodávajícímu. Kupujícímu se doporučuje v takových případech vyčkat obnovení funkcí internetového obchodu.

3. Informace o zbožích a cenách
3.1.
Informace o zboží a cenách uvedené v internetovém Tyto informace mají informativní charakter. Prodávající nemá povinnost uzavřít kupní smlouvu o prodeji tohoto zboží.
3.2. V internetovém obchodě jsou uvedeny veškeré informace o hlavních vlastnostech jednotlivého zboží, dále jsou uvedeny ceny jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků, popř. spotřební daně. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v internetovém obchodě.
3.3. Slevy z kupní ceny zboží inzerované v internetovém obchodě není možné vzájemně kombinovat, ledaže se prodávající s kupujícím dohodnout v konkrétním případě jinak anebo je možnost kombinování slev výslovně uvedena v internetovém obchodě.

4. Objednávka kupujícího a uzavření kupní smlouvy
4.1.
Objednávku zboží z internetového obchodu provede kupující následujícími způsoby:
      a) vyplněním objednávkového formuláře prostřednictvím svého zákaznického účtu, pokud předtím provedl jeho založení;
      b) vyplněním objednávkového formuláře bez využití zákaznického účtu.
4.2. Kupující v rámci zadávání objednávky:
      a) vybere zboží a počet jeho kusů, a to vložením do elektronického nákupního košíku v internetovém obchodě;
      b) vybere způsob platby a způsob dodání;
      c) zkontroluje veškeré zadané údaje, přičemž tyto může dle vlastních požadavků změnit,
      d) seznámí se s těmito obchodními podmínkami, což stvrdí označením příslušného pole při zadávání objednávky.
4.3. Následně kupující odešle objednávku prodávajícímu, a to kliknutím na tlačítko „odeslat objednávku“.
4.4. K platnosti objednávky se vyžaduje vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a seznámení se s těmito obchodními podmínkami.
4.5. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že je osobou starší 18ti let. Na žádost prodávajícího je kupující povinen prokázat splnění podmínky dle § 12 odst. 1 písm. a) zákona č. 379/2005 Sb., v.z.p.p., a to předložením kopie průkazu totožnosti kupujícího. Pokud kupující uvedenou podmínku nesplňuje či její splnění prodávajícímu řádně nedoloží, je prodávající oprávněn od kupní odstoupit.
4.6. Prodávající neprodleně poté, co obdržení objednávku, zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující uvedl při provedení objednávky zadal. Kupující bere na vědomí, že toto potvrzení je zasíláno automaticky a nepovažuje se za akceptaci objednávky.
4.7. Prodávající poté, co se seznámí s obsahem objednávky včetně její úplnosti zašle kupujícímu potvrzení o přijetí objednávky na emailovou adresu, kterou kupující uvedl při provedení objednávky, a dále obchodní podmínky prodávajícího. Doručení potvrzení o přijetí objednávky kupujícímu se považuje za akceptaci objednávky a tímto okamžikem dochází k uzavření kupní smlouvy.
4.8. Pokud prodávající doručil kupujícímu potvrzení o přijetí objednávky, je objednávka závazná. Před doručením potvrzení o přijetí objednávky prodávajícím může kupující objednávku zrušit – zrušení objednávky provede kupující oznámením zaslaným na email prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách, popř. telefonicky na telefonním čísle uvedeném v kontaktních údajích v internetovém obchodě.
4.9. Prodávající může s ohledem na v porovnání s jinými objednávkami neobvyklý obsah objednávky (zejména z důvodu množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné ujištění o tom, že objednávka představuje platné právní jednání (například emailem či telefonicky).
4.10. Pokud některý z požadavků kupujícího uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu, kterou kupující uvedl při provedení objednávky, pozměněnou nabídku a obchodní podmínky prodávajícího. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena doručením potvrzení kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách. Ustanovení § 1740 odst. 3 občanského zákoníku se nepoužije.
4.11. V případě, že v internetovém obchodě došlo k uvedení evidentní chyby o ceně zboží, a tato chyba je zanesena do odeslané objednávky kupujícího, upozorní prodávající kupujícího na tuto skutečnost a uvede správný údaj o ceně zboží. Kupující bere na vědomí, že prodávající nemá povinnost dodat kupujícímu zboží za tuto chybnou cenu zboží, a to ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Pro tento případ platí, že pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena doručením potvrzení kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách. Ustanovení § 1740 odst. 3 občanského zákoníku se nepoužije.
4.12. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující ze svého. Tyto náklady se neliší od základní sazby.

5. Platební podmínky
5.1.
Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto nejsou dotčena ustanovení obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
5.2. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy uhradí kupující některým z následujících způsobů:
       a) bezhotovostně platební kartou;
       b) bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího;
       c) v hotovosti (pouze při osobním odběru zboží v provozovně prodávajícího, tj. bez využití kurýrní služby).
5.3. Kupující je povinen uhradit prodávajícími společně s kupní cenou též náklady spojené s balením a dodáním zboží v dohodnuté výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
5.4. V případě, že kupující odebere zboží od prodávajícího osobně v jeho provozovně, je kupní cena splatná při převzetí zboží. V ostatních případech je kupní cena splatná do 48 hodin od uzavření kupní smlouvy.
5.5. Pokud kupující platí kupní cenu bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího, je pro účely platby povinen použít platební údaje obsažené v pokynu k platbě (zejména číslo účtu a variabilní symbol).
5.6. Pokud kupující platí kupní cenu prostřednictvím platební brány, postupuje podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.
5.7. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího, popř. zaplacením hotovosti prodávajícímu.
5.8. Prodávající je povinen podle zákona o evidenci tržeb vystavit kupujícímu účtenku zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. Prodávající dále vystaví kupujícímu daňový doklad, který mu odešle na jeho emailovou adresu, popř. ho přiloží k dodávanému zboží.

6. Dodání zboží
6.1.
Zboží je kupujícímu dodáno:
       a) prostřednictvím kurýrní služby
            i. doručením na adresu určenou kupujícím v objednávce;
            ii. doručením do výdejny zásilek určené kupujícím;
       b) osobním odběrem v provozovně prodávajícího
       c). prostřednictvím donáškové služby na adresu určenou kupujícím v objednávce, pokud má být zboží doručeno v rámci území města Prahy.
6.2. Kupující provede volbu způsobu dodání zboží při zadávání objednávky.
6.3. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu doručení odeslání zboží jsou uvedeny v zadané objednávce a jsou rovněž obsaženy v potvrzení objednávky prodávajícím.
6.4. Zvolí-li kupující jako způsob dodání doručení na adresu určenou v objednávce, popř. doručení prostřednictvím výdejny zásilek na adresu výdejny určenou kupujícím, je prodávající povinen dodat zboží na takto určené místo a kupující je povinen při zboží dodání převzít.
6.5. Zvolí-li kupující jako způsob dodání osobní odběr v provozovně prodávajícího, je povinen dostavit se do provozovny prodávajícího a převzít zde zboží, a to nejpozději do 3 pracovních dní poté, co k tomu byl prodávajícím vyzván v emailu zaslaném na emailovou adresu, kterou kupující uvedl při provedení objednávky.
6.6. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem dodání.
6.7. V případě, že se prodávající a kupující dohodnou na jiném způsobu dodání zboží, než je uveden výše, nese kupující riziko a veškeré s tímto vzniklé náklady.
6.8. Při převzetí zboží je kupující povinen bezodkladně zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit zástupci kurýrní služby. Pokud kupující dospěje k závěru, že došlo k porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky, není povinen zboží od zástupce kurýrní služby převzít.

7. Další informace o zboží
7.1.
Další úprava práv a povinností vztahující se k platebním podmínkám a dodání zboží je obsažena v platebních a dodacích podmínkách vydaných prodávajícím (https://www.sedmstupnu.cz/platebni-a-dodaci-podminky/).

8. Doplňující informace ke zboží
8.1.
Sortimentem zboží prodávajícího, který je nabízen v internetovém obchodě, je zejména pivo, a to především řemeslné pivo (craft beer), u něhož je zapotřebí pro zachování jeho vlastností, aby bylo správně skladováno – zboží nesmí být vystaveno po delší dobu přímému světlu a musí být skladováno v teplotách mezi 5 °C – 10 °
8.2. Pivo nabízené v internetovém obchodě je boží podléhajícím rychlé zkáze, které má na svém obalu uvedeno datum použitelnosti (slovy “Spotřebujte do…”) a konkrétní podmínky jeho uchování, popř. skladování.

9. Odstoupení od smlouvy
9.1.
Dojde-li k odstoupení od smlouvy, je kupující povinen vrátit zboží musí prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu.
9.2. Odstoupení od smlouvy kupujícím, který je spotřebitelem
9.2.1.
Režim odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, který ve vztahu z uzavřené kupní smlouvy vystupuje jako spotřebitel, se řídí ustanovením § 1820 a násl. občanského zákoníku.
9.2.2. Podle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze odstoupit mimo jiné od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží dodaném v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal či otevřel a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.
9.2.3. Nejedná-li se o případ, kdy není možné odstoupit od kupní smlouvy, má kupující, který ve vztahu z uzavřené kupní smlouvy vystupuje jako spotřebitel, v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů od převzetí zboží. V případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.
9.2.4. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží.
9.2.5. K odstoupení od smlouvy může kupující využít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který je přílohou těchto obchodních podmínek a je dostupný ke stažení na webových stránkách internetového obchodu (formular.pdf).
9.2.6. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na adresu elektronické pošty prodávajícího uvedenou v bodě 2.
9.2.7. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy podle bodu 2.3, kupní smlouva se od počátku ruší, a dále:
       a)Kupující je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy zaslat nebo předat zboží prodávajícímu;
       b) Prodávající vrátí peněžní prostředky přijaté od kupujícího bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, a to zpravidla stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. K jiný způsob vrácení peněžních prostředků může prodávající přistoupit, pokud s tím souhlasil kupující a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Jestliže kupující při volbě dodání zboží jiný než nejlevnější způsob dodání zboží nabízený prodávajícím, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Prodávající není povinen vrátit peněžní prostředky přijaté od kupujícího dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu již zaslal.
       c) Vznikla-li na zboží škoda, je prodávající oprávněn ji jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení peněžních prostředků.
       d) Náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu nese kupující, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou, jinak je nese prodávající.
9.3. Odstoupení od smlouvy kupujícím, který není spotřebitelem
9.3.1.
Režim odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, který ve vztahu z uzavřené kupní smlouvy vystupuje osoba v rámci své podnikatelské činnosti či v rámci výkonu svého samostatného povolání, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku (tj. ustanovení § 2001 a násl. občanského zákoníku).
9.3.2. Kupujícím, který ve vztahu z uzavřené kupní smlouvy vystupuje osoba v rámci své podnikatelské činnosti či v rámci výkonu svého samostatného povolání, je oprávněn odstoupit od smlouvy v případech stanovených zákonem.
9.3.3. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy podle bodu 3.2, kupní smlouva se od počátku ruší, a dále:
       a) Kupující je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy zaslat nebo předat zboží prodávajícímu;
       b) Prodávající vrátí peněžní prostředky přijaté od kupujícího, ponížené o náklady na dodání zboží, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy.
       c) Vznikla-li na zboží škoda, popř. má-li prodávající vůči kupujícími jakoukoliv jinou, byť nesplatnou pohledávku, je prodávající oprávněn ji jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení peněžních prostředků;
       d) Náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu nese vždy kupující.
9.4. Odstoupení od kupní smlouvy prodávajícím
9.4.1.
Prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy kdykoliv, dokud prodávající nepřevzal zboží, a dále v případech vyplývajících z občanského zákoníku.
9.4.2. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy podle bodu 4.1, kupní smlouva se od počátku ruší a prodávající vrátí kupujícímu peněžní prostředky přijaté od kupujícího bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal.
9.4.3. Pokud je společně s kupní smlouvou kupující rovněž obdarován dárkem, je k němu se vztahující se darovací smlouva uzavřena s rozvazovací podmínkou spočívající v tom, že pokud dojde k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinků a kupující je povinen prodávajícímu vrátit dárek.

10. Práva z vadného plnění
10.1.
Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku (zejména jeho ustanovením § 1914 a násl., ustanovením § 2099 a násl., a ustanovením § 2161 a násl.) a dále a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
10.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
       a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
       b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
       c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
       d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
       e) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
10.3. Pokud je na zboží, na jeho obalu, nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.
10.4. Pokud je zboží vadné, může kupující požadovat dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Týká-li se vada pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.
10.5. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.
10.6. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
10.7. Ustanovení uvedená v bodě 4 až 10.6 se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu se zkrácenou trvanlivostí, přičemž na tuto skutečnost byl kupující upozorněn v popisu produktu.
10.8. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
10.9. Volbu práva z vad volí kupující prostřednictvím reklamace.
10.10. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby.

11. Reklamační řád
11.1.
Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího prostřednictvím reklamace na adrese provozovny prodávajícího (adresa provozovny je uvedena v bodě 2).
11.2. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.
11.3. Pokud kupující přistoupí k reklamaci zboží, je prodávající povinen reklamaci přijmout ve své provozovně. Při přijetí reklamace je prodávající povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, dále písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
11.4. O reklamaci rozhodne prodávající ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit.

12. Doručování
12.1.
Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím emailu. Pro tyto účely:
       a) kupující bude doručovat korespondenci prodávajícímu na emailovou adresu uvedenou v kontaktních údajích v internetovém obchodě těchto obchodních podmínkách;
       b) prodávající bude doručovat korespondenci kupujícímu na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce, ledaže z korespondence vyplyne, že má použít jinou emailovou adresu kupujícího.

13. Zpracování obchodních údajů, zasílání obchodních sdělení, ukládání cookies
13.1.
Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího pro účely uzavření a správy kupní smlouvy a realizaci dodání zboží kupujícímu, pro plnění svých právních povinností nebo se souhlasem kupujícího za účelem vylepšování služeb a nabídky prodávajícího, pro marketingové účely vč. zasílání obchodních sdělení a personalizace reklamy, příp. jiným účelem, ke kterému udělil kupující souhlas.
13.2. Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a souvisejících českých právních předpisů a v souladu se Zásadami pro nakládání s osobními údaji, které vydal prodávající a které jsou dostupné na webových stránkách internetového obchodu (https://www.sedmstupnu.cz/zasady-pro-nakladani-s-osobnimi-udaji/). V Zásadách pro nakládání s osobními údaji prodávající vymezuje, jakým způsobem prodávající nakládá s osobními údaji kupujícího, jaké informace o kupujícím ukládá, jak dané informace využívá a komu je případně předává. Zásady pro nakládání s osobními údaji taktéž obsahují výčet veškerých práv kupujícího v souvislosti se zpracováním osobních údajů, zejm. pak právo na informace, opravu, vymazání či právo souhlas se zpracováním kdykoli odvolat.
13.3. V souvislosti se zpracováním osobních údajů prodávající prohlašuje, že (i) zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky stanovenými právními předpisy, dále (ii) zajistil, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti, dále (iii) přijal vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil nezbytnou úroveň zabezpečení osobních údajů, a dále (iv) v případě porušení zabezpečení osobních údajů s rizikem pro práva a svobody fyzických osob informuje dozorový orgán, příp. subjekty údajů.
13.4. V případě, že kupující bude prokazatelně souhlasit, bude prodávající zasílat kupujícímu na jeho emailovou adresu občasná obchodní sdělení týkající se obdobného nebo souvisejícího zboží. Poskytnutý souhlas je kupující oprávněn kdykoliv odvolat (zasláním dopisu, emailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení) a tím se odhlásit ze zasílání obchodních sdělení prodávajícím. Emailová adresa kupujícího bude pro účely zasílání obchodních sdělení prodávajícím uchovávána nejdéle po dobu 3 let od uzavření poslední kupní smlouvy.
13.5. Prodávající vydal Zásady používání cookies, které jsou dostupné na webových stránkách internetového obchodu (https://www.sedmstupnu.cz/zasady-pouzivani-souboru-cookies/). Kupující dále souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup v internetovém obchodě možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující takový souhlas kdykoliv odvolat.

14. Mimosoudní řešení sporů
14.1.
V případě, že mezi prodávajícím a kupujícím vznikne jakýkoliv spor z kupní smlouvy, pokusí se ho mezi sebou vyřešit dohodou.
14.2. V případě, že i přes to dojde mezi prodávajícím a kupujícím, který ve vztahu z kupní smlouvy vystupuje jako spotřebitel, ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, může spotřebitel:
       a) Podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 567/15, Praha 2, PSČ 120 00, email: adr@coi.cz, webová adresa: adr.coi.cz;
       b) Využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

15. Závěrečná ustanovení
15.1.
Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se právním řádem České republiky.
15.2. Obsahuje-li právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, sjednávají smluvní strany volbu práva České republiky, aniž by tím byla dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
15.3. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
15.4. Všechna práva k webovým stránkám, na kterých je provozován internetový obchod, zejména autorská práva k obsahu, rozvržení stránky, obrazovému materiálu, ochranných známek, loga, popř. dalšího obsahu náleží prodávajícímu. Prodávající nesouhlasí s tím, aby obsah webových stránek, na kterých je provozován internetový obchod, byl jakýmkoliv použit třetími osobami. V konkrétním případě však může prodávající na základě předchozí žádosti poskytnout.
15.5. Prodávající je oprávněn prodávat zboží v internetovém obchodě na základě vydaného živnostenského oprávnění. Kontrolu na toto úseku provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Prodávající dále upozorňuje, že Česká obchodní inspekce též vykonává v zákonem stanoveném rozsahu dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
15.6. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
15.7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 8. 2021.

18+ 

Pouze pro starší

Pokud Vám není 18 a více let, tak tady nemáte co dělat, protože na těchto stránkách se prodává alkohol…