ZÁSADY PRO NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI

1. Základní ustanovení

1.1. Správcem osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále též GDPR) je společnost Pivovaři s.r.o. (dále též správce).
1.2. Identifikační a kontaktní údaje správce:

Identifikační a kontaktní údaje prodávajícího:

        Název:                              Pivovaři s.r.o.
        IČO:                                   07101678
        sídlo:                                 Evropská 810/136, Praha 6 – Vokovice, PSČ 160 00
        zápis v OR:                      sp. zn. C 2946 75 u Městského soudu v Praze
        adresa provozovny:     Pivotéka sedm°
                                                    Sokolovská 73
                                                    Praha 8 – Karlín, PSČ 186 00

adresa provozovny je rovněž kontaktní poštovní adresou
kontaktní emailová adresa: obchod@sedmstupnu.cz
1.3. Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
1.4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů
2.1. Správce zpracovává osobní údaje, které mu byly poskytnuty uživatelem webových stránek internetového obchodu, a osobní údaje, které získal na základě objednávky od uživatelů. Správce dále zpracovává identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění kupní smlouvy.

3. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů
3.1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:
       a) Plnění kupní smlouvy mezi uživatelem a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR;
       b) Oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR;
       c) Souhlas uživatele se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
3.2. Účelem zpracování osobních údajů je:
       a)Vyřízení objednávky uživatele a výkon práv a povinností vyplývajících z uzavřené kupní smlouvy; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit;
       b) Zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
3.3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

4. Doba uchovávání údajů
4.1. Správce uchovává osobní údaje:
a) po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících z kupní smlouvy uzavřené s uživatelem a uplatňování nároků z tohoto smluvního vztahu (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu);
b) po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
4.2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje uživatele vymaže.

5. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)
5.1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
a) podílející se na dodání zboží a realizaci plateb na základě smlouvy;
b) zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu;
c) zajišťující marketingové služby;
5.2. Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.

6. Práva uživatele
6.1. Za podmínek stanovených v GDPR má uživatel:
a) právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR;
b) právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR;
c) právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR;
d) právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR;
e) právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
f) právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený výše v těchto podmínkách.
6.2. Dále má uživatel právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že má za to, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

7. Podmínky zabezpečení osobních údajů
7.1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
7.2. Správce dále prohlašuje, že přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména použitím zámků, hesel a antivirového programu.
7.3. Správce dále prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

8. Závěrečná ustanovení
8.1. Odesláním objednávky z internetového obchodu uživatel, že se seznámil s těmito zásadami pro nakládání s osobními údaji, s obchodními podmínkami, a to včetně částí vztahujících se k nakládání s osobními údaji, nemá k tomu žádnou výhradu a vše v celém rozsahu akceptuje, což stvrdí zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře.
8.2. Správce je oprávněn tyto zásady pro nakládání s osobními údaji změnit. Jejich novou verzi zveřejní na svých internetových stránkách.

Tyto zásady pro nakládání s osobními údaji vydal správce dne 1. 8. 2021.

18+ 

Pouze pro starší

Pokud Vám není 18 a více let, tak tady nemáte co dělat, protože na těchto stránkách se prodává alkohol…